دوم-عصرنوح ع
دوم-عصرنوح عدوم-عصرنوح ع

(تولد 126 سال پس از آدم-شهادت0 160سال بعد از آدم)

پس از رحلت حضرت ادم و پيامبران مروج ايشان با اغاز نبوت نوح(ع)عصر ايشان اغاز گرديد.نوح نبيره ادريس نبي و نسل نهم از ادم است نوح مدت 950 سال پيامبري نمود و قوم خود را به سوي حق و عدالت هدايت نمود گر چه گروه اندكي به او پيوستند.شغل ايشان نجاري بودو خداوند فرمان داد تا به ساختن كشتي بزرگي مشغول شود آن هم بر روي خشكي و دور از دريا.مردم با ديدن اين امر او را مسخره مي كردند از جمله كساني كه در خانواده با او مخالفت مي كردند همسر و فرزنداو كنعان بود قرآن كريم طي 120 ايه سر گذشت حضرت نوح(ع) و بر خورد او با قومش را بيان داشته است.بتان زمان حضرت نوح عبارتند از:ود,سواع,يعوق,نسر و نعوث (ايه22نوح)-سر انجام روز موعود فرا رسيد و نوح با پيروان صديقش همراه با تعداد برگزيده اي از حيوانات بر كشتي سوار شدند به فرمان خداوند از اسمان باران مي اغازد و از زمين اب تنوره  مي كند انقدر ادامه مي يابد تا كشتي بر اب سوار مي شود و تمام منطقه و يا جهان را اب فرا مي گيردفرزند نوح بر بلندي ميرود و از پدر گريزان اما او و ديگران در اب غرق مي شوند سر انجام پس از گذشت آيامي به فرمان خدا وند باران قطع مي گردد و ابها به زمين فرو مي روند  كشتي حضرت نوح بر دامنه كوه جودي(ارارات فعلي)مي نشيند و نوح و پيروانش از كشتي خارج و زندگي جديدي را اغاز مي كنند.

مورخين عمر حضرت نوح را ميان 1000 تا 2500 سال تخمين زده اند از حضرت نوح سه فرزند با نامهاي سام حام يافث متولد مي شوند كه هريك بنيان گذار اقوام و نژاد هاي مختلف در سراسر جهان مي گردند سام جد همه پيامبران بعد يست.صابئين پيروان حضرت نوح ميباشند

 آيات رامرورميكنيم 

داستان كامل25 تا49هود-59تا64اعراف -23تا31مومنون-105تا122شعرا-75تا82صافات-1تا27نوح-71تا73يونس-9تا16قمر-133ال عمران-10تحريم-9ابراهيم-42حج-37فرقان-12ص-76انبيا-5مومن-13ق-11حاقه13و14قصص-40هود(كنعان بن نوح)-    عمرنوح14و15عنكبوت

پس از رحلت حضرت نوح پيامبراني ظهور كردند كه مروج دين ايشان بودند:


نوشته شده در تاریخ   یکشنبه 27 آذر 1390 ساعت 11:39 ق.ظ   توسط محمد علي به ابادي

آدرس اینترنتی:   http://mbehabadi.tarlog.com/post/4

تذکر: هرگونه استفاده از این مطلب نیازمند بررسی و اطلاع از حقوق معنوی این نوشته می باشد!