پيامبران عصر نوح ع
پيامبران عصر نوح ع

1-هود(ع): حضرت هود از نسل چهارم حضرت نوح است و مدت 450سال زيست نام عربي ايشان عابر بوده است حضرت هود در زمان پادشاهي جباربنام    شداد ميزيسته است قوم ايشان بنام عاد و در سرزمين احقاف مي زيسته اند.

قرآن كريم طي 50 ايه سرگذشت حضرت هود و قوم ايشان را بيان داشته است.قوم هود مرداني تنومند و اهل زراعت بودند و راه بت پرستي را پيشه كردند هود كرارا" آنها را از اين امر باز داشت ليكن كمتر كسي گوش به سخنان او مي نمود سرانجام عذاب الهي فرا رسيد باد و طوفان شديدي وزيدن كرد و تمام آن قوم بت پرست را ويران ساخت حضرت هود و يارانش به سرزمين حضرموت       هجرت كردند و ديار ويران شده قوم عاد براي عبرت آيندگان به يادگار ماند. قبرايشان دروادي السلام نجف است. آيات رامرورميكنيم

 65تا72اعراف-50تا60هود-31تا41مومنون-123تا140شعرا-21تا28احقاف18تا22قمر-15و16فصلت-4تا8حاقه-6تا8فجر-38فرقان-46ذاريات-196اعراف

2-صالح(ع): حضرت صالح از نسل ششم حضرت نوح است و مدت 430 سال زيست او پيامبر قوم ثمود بود كه در حوالي شام ميزيستند قوم ثمود از نه قبيله تشكيل ميشدند حضرت صالح سالها قوم خود را به خداپرستي دعوت نمود.و گروهي اندك به او پيوستند قومش از او معجزه نبوت خواستند صالح به امر الهي شتري را در ميان اورد و فرمود اين شتر نشانه ايست در ميان من و شما حرمت او را بداريد شتر ابشخور خود را ميداند و به هر جا كه ميل دارد ميرود كسي مانع او نشود اما قوم حرمت او را پاس نداشتند و سرانجام نه نفر از جوانان قوم متحد گرديده و تصميم به قتل شتر گرفتند و آنراپي    نموده و كشتند و ناقه اش به كوه پناه برد در پي اين حادثه صالح عذاب الهي را اعلام داشت و پس از سه روز وعده الهي سر رسيد و صاعقه همه جا را فرا گرفت و دمار از قوم بت پرست او براورد و صالح و پيروانش از اين حادثه در امان بودند بقآياي قوم صالح و اصحاب حجر    براي عبرت آيندگان باقي ماند.

قوم ثمود مرداني قوي و تنومند بودند و خانه هاي خود را در ميان صخره ها و كوهها ميساختند    (60 آيه در قرآن).قبرايشان دروادي السلام نجف است.

 آيات رامرورميكنيم

73تا79اعراف-61تا68هود-141تا159شعرا-23تا32قمر-31تا41مومنون-45تا53نمل-80تا84حجر-43تا45ذاريات-4تا8حاقه-9فجر-11تا15شمس-73اعراف-38فرقان-96اعراف73اعراف-17و18فصلت


نوشته شده در تاریخ   یکشنبه 27 آذر 1390 ساعت 11:41 ق.ظ   توسط محمد علي به ابادي

آدرس اینترنتی:   http://mbehabadi.tarlog.com/post/5

تذکر: هرگونه استفاده از این مطلب نیازمند بررسی و اطلاع از حقوق معنوی این نوشته می باشد!