ازآدم تا خاتم http://mbehabadi.tarlog.com/author/2153/ ازآدم تا خاتم به قلم محمد علي به ابادي fa به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید http://mbehabadi.tarlog.com/post/15/ <div><img src="http://avistak.com/avisite/images/logo741.jpg" border="0"><p dir="rtl"><strong>(شبکه ملی وبین المللی آشنائی باقران کریم وعلوم اسلامی واینترنت)</strong></p> <p dir="rtl"><strong><span>پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی</span></strong></p> <p dir="rtl"><strong><span>سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در</span></strong></p> <p dir="rtl"><strong><span><span>حکومت جهانی</span></span></strong></p> <p class=" "><span><a href="http://www.behabady.ir/"><span>http://www.behabady.ir/</span></a></span></p> <p class=" "><span><a href="http://www.behabadi.ir/"><span>http://www.behabadi.ir/</span></a></span></p></div> Fri, 20 Apr 2018 19:30:00 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/15/ شجره نامه پيامبران الهي http://mbehabadi.tarlog.com/post/14/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font color="#000000">شجره نامه پيامبران الهي</font><tarlogendprepost><br><font class="text4"><table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td valign="top" width="68"><p dir="rtl"><b>ادم(930-حوا)</b> </p></div> <p dir="rtl"><b>شيث(912)</b></p> <p dir="rtl">انوش</p> <p dir="rtl">قينان</p> <p dir="rtl">مهلائيل</p> <p dir="rtl">يارد</p> <p dir="rtl">ادر<b>يس(265</b>)</p> <p dir="rtl">متوشالح</p> <p dir="rtl">لمك</p> <p dir="rtl"><b>نوح ع</b></p> <p dir="rtl">(950-نبي الله)</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p></td> <td valign="top" width="90"> <p dir="rtl"><b>ادم(930-حوا)</b> </p> <p dir="rtl"><b>شيث(912)</b></p> <p dir="rtl">انوش</p> <p dir="rtl">قينان</p> <p dir="rtl">مهلائيل</p> <p dir="rtl">يارد</p> <p dir="rtl"><b>ادريس(265)</b></p> <p dir="rtl">متوشالح</p> <p dir="rtl">لمك</p> <p dir="rtl"><b>نوح ع</b></p> <p dir="rtl">سام</p> <p dir="rtl">ارفكشاد-(<b>صالح43</b>3)</p> <p dir="rtl">شالح</p> <p dir="rtl"><b>هود(464)-خضر</b></p> <p dir="rtl">فالج</p> <p dir="rtl">رعو</p> <p dir="rtl">سروج</p> <p dir="rtl">ناحور</p> <p dir="rtl">تارح- <b>لوط-شعيب</b></p> <p dir="rtl"><b>ابراهيم</b> ع</p> <p dir="rtl">(خليل الله۱۷۵)</p></td> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl"><b>ادم(930-حوا)</b> </p> <p dir="rtl"><b>شيث(912)</b></p> <p dir="rtl">انوش</p> <p dir="rtl">قينان</p> <p dir="rtl">مهلائيل</p> <p dir="rtl">يارد</p> <p dir="rtl"><b>ادريس(265)</b></p> <p dir="rtl">متوشالح</p> <p dir="rtl">لمك</p> <p dir="rtl"><b>نوح ع</b></p> <p dir="rtl">سام</p> <p dir="rtl">ارفكشاد-(<b>صالح</b>433)</p> <p dir="rtl">شالح</p> <p dir="rtl"><b>هود(464)-خضر</b></p> <p dir="rtl">فالج</p> <p dir="rtl">رعو</p> <p dir="rtl">سروج</p> <p dir="rtl">ناحور</p> <p dir="rtl">تارح – <b>لوط-شعيب(</b>142)</p> <p dir="rtl"><b>ابراهيم</b> ع</p> <p dir="rtl">&nbsp;<b>اسحاق</b>(180سارا) </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>ايوب</b>(140)</p> <p dir="rtl"><b>يعقوب(</b>147) </p> <p dir="rtl">لاوي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>-يوسف</b></p> <p dir="rtl">قهات</p> <p dir="rtl">عمران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p dir="rtl"><b>موسي </b>ع <b>هارون</b></p> <p dir="rtl">(120كليم الله)</p> <p dir="rtl">اسباطيانقبا(12) </p></td> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl"><b>ادم(930-حوا)</b></p> <p dir="rtl">&nbsp;<b>شيث(912</b>)</p> <p dir="rtl">انوش</p> <p dir="rtl">قينان</p> <p dir="rtl">مهلائيل</p> <p dir="rtl">يارد</p> <p dir="rtl"><b>ادريس(265)</b></p> <p dir="rtl">متوشالح</p> <p dir="rtl">لمك</p> <p dir="rtl"><b>نوح ع</b> </p> <p dir="rtl">سام</p> <p dir="rtl">ارفكشا-(<b>صالح433)</b></p> <p dir="rtl">دشالح</p> <p dir="rtl"><b>هود(464)-خضر</b></p> <p dir="rtl">فالج</p> <p dir="rtl">رعو</p> <p dir="rtl">سروج</p> <p dir="rtl">ناحور</p> <p dir="rtl">تارح- <b>لوط-شعيب</b>(142)</p> <p dir="rtl"><b>ابراهيم</b> ع</p> <p dir="rtl">ا<b>سحاق</b>(180سارا) </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p dir="rtl"><b>يعقوب(147</b>) </p> <p dir="rtl">&nbsp;يهودا &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--بن يامين</p> <p dir="rtl">فارص</p> <p dir="rtl">حصرون</p> <p dir="rtl">ارام</p> <p dir="rtl">عميناداب</p> <p dir="rtl">نخشون</p> <p dir="rtl">شلمون</p> <p dir="rtl">بوعز</p> <p dir="rtl">عوبيد</p> <p dir="rtl">يسا</p> <p dir="rtl"><b>داود(100</b>)</p> <p dir="rtl"><b>سليمان(5</b>3)</p> <p dir="rtl">رحبعام</p> <p dir="rtl">ابيا</p> <p dir="rtl">اسا</p> <p dir="rtl">يهوشاافاط</p> <p dir="rtl">بورام</p> <p dir="rtl">عزيا</p> <p dir="rtl">يوتام</p> <p dir="rtl">احاز</p> <p dir="rtl">حزقيا</p> <p dir="rtl">منسي</p> <p dir="rtl">امون</p> <p dir="rtl">يوشيا</p> <p dir="rtl">يكنيا</p> <p dir="rtl">سالتثيل</p> <p dir="rtl">زروباب</p> <p dir="rtl">ابيهود</p> <p dir="rtl">ايلياقيم</p> <p dir="rtl">عازور</p> <p dir="rtl">صادوق</p> <p dir="rtl">باكين</p> <p dir="rtl">ايليهود</p> <p dir="rtl">ايلعاذر</p> <p dir="rtl">متان (ماثان)</p> <p dir="rtl">عمران(يعقوب)</p> <p dir="rtl">مريم</p> <p dir="rtl"><b>عيسي ع</b></p> <p dir="rtl">(33روح الله)</p> <p dir="rtl">حواريون(12)</p></td> <td valign="top" width="108"> <p dir="rtl"><b>ادم(930-حوا</b>) </p> <p dir="rtl"><b>شيث(912)</b></p> <p dir="rtl">انوش</p> <p dir="rtl">قينان</p> <p dir="rtl">مهلائيل</p> <p dir="rtl">يارد</p> <p dir="rtl"><b>ادريس(265)</b></p> <p dir="rtl">متوشالح</p> <p dir="rtl">لمك</p> <p dir="rtl"><b>نوح ع</b></p> <p dir="rtl">سام</p> <p dir="rtl">ارفكشاد-(<b>صالح43</b>3)</p> <p dir="rtl">شالح</p> <p dir="rtl"><b>هود(464)-خضر</b></p> <p dir="rtl">فالج</p> <p dir="rtl">رعو</p> <p dir="rtl">سروج</p> <p dir="rtl">ناحور</p> <p dir="rtl">تارح- <b>لوط-شعيب</b>(142)</p> <p dir="rtl"><b>ابراهيم</b> ع</p> <p dir="rtl">&nbsp;<b>اسماعيل(137</b>-هاجر) </p> <p dir="rtl"><b>قيدار</b></p> <p dir="rtl">حمد</p> <p dir="rtl">ارز</p> <p dir="rtl">نبت</p> <p dir="rtl">سلافان</p> <p dir="rtl">هميسع</p> <p dir="rtl">اليسع</p> <p dir="rtl">ادد</p> <p dir="rtl">عدنان</p> <p dir="rtl">معد</p> <p dir="rtl">نزار</p> <p dir="rtl">مضر</p> <p dir="rtl">الياس</p> <p dir="rtl">مدركه</p> <p dir="rtl">خزيمه</p> <p dir="rtl">كنانه</p> <p dir="rtl">نضر&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p dir="rtl">مالك</p> <p dir="rtl">فهر</p> <p dir="rtl">غالب</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">لوي</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">كعب</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">مره</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">كلاب</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">قصي</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">عبدمناف</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">هاشم- (اميه)</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">عبدالمطلب-(عباس-ابوطالب-ابولهب-حمزه)</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">عبدالله-(امنه)&nbsp; </p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;<b>محمد ص</b></p> <p dir="rtl">(63رسول الله)</p> <p dir="rtl">امامان(12)</p></td></tr></tbody></table></font><br><br></tarlogendprepost> Sun, 18 Dec 2011 08:26:18 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/14/ نتيجه كلي http://mbehabadi.tarlog.com/post/13/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;">نتيجه كلي</div> <p>درپايان عصرنبوت لازم به ياداوريست كه بابررسي تاريخ نوشته واديان معلوم ميشود كه ازاغازپيدايش انسان درروي كره زمين خداپرستي بر اساس فطرت ادمي شكل گرفته است البته درابتدابصورت بت پرستي وخدآيان متعددوسپس خداي واحدبوسيله وحي تكامل يافته است امامساله انكارخدابطورجديدزماني مطرح شدكه خردگرايي دراروپاپيشرفت نموده(قرن16)وسرانجام درقرن20توسط كارل ماركس رسمابصورت فلسفه ماترياليسم اعلام گرديد.</p><br> Sun, 18 Dec 2011 08:24:19 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/13/ ششم-عصرمحمدص (سرگذشت پيامبراسلام) http://mbehabadi.tarlog.com/post/12/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font color="#000000">ششم-عصرمحمدص (سرگذشت پيامبراسلام) </font><tarlogendprepost><strong> ششم-عصرمحمدص (سرگذشت پيامبراسلام)</strong> <div><font size="2"><font color="#020202"></font></font></div> <p dir="rtl">پيامبر اسلام خاتم پيامبران آورنده دين اسلام در روز جمعه 17 ربيع الاول سال 570 ميلادي سال اول عام الفيل در مكه معظمه متولد شدند پدرشان عبدا... و مادرشان آمنه بنت وهب بودند ايشان 51 نسل با حضرت ادم فاصله دارند و از نسل حضرت ابراهيم مي باشند سلسله شجره نامه ايشان بترتيب عبارتند از:محمد فرزند عبدا... عبدالمطلب هاشم- عبدمناف-&nbsp;&nbsp;&nbsp; قصي-كلاب-مره-كعب-لوي- غالب-&nbsp;&nbsp;&nbsp; -فهر-مالك-نضر-كنانه-خزيمه-مدركه-الياس-مضر-نزار-معد-عدنان-ادد-اليسع-هميسع-سلامان-نبت-ازر-حمد-قيدار-اسماعيل-ابراهيم-تارح-ناحور-سروج-رعو-فالج-هود-شالح-ارفكشاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -سام-نوح-لمك-متوشالح-ادريس-يارد-&nbsp;&nbsp;&nbsp; -قينان-آنوش-شيث-آدم(ع).</p> <p dir="rtl">فاصله زماني ايشان تا حضرت آدم حدود چهارهزار سال و تا عيساي مسيح 570 سال ميباشد .ايشان ساكن جزيره العرب بوده و زبانش عربي است در قرآن كريم آيات بيشماريست كه ناظر برزندگي وخصوصيات ومسائل ايشان است چراكه قرآن كتابيست خطاب باووجزپاره اي ازآيات كه ناظربه انبياء ديگر و شخصيتهاي ديگر ميباشد بقيه بنحوي با رسول اكرم(ص) ارتباط دارد.</p> <p dir="rtl">نام ايشان محمد(ص) است و چهار بار اين نام در قرآن آمده است 144 آل عمران-40 احزاب-20ص-29 فتح.</p> <p dir="rtl">القاب ايشان 35 تاست كه در آيات مختلف آمده از جمله احمد-اسوه-امين-بشير-نذير-رسول ا...-سراج-شاهد-صاحب-عبدا...-مزمل-مدثر-يس-طه-و كنيه ايشان ابوالقاسم است.تولد ايشان همزمان با سلطنت انوشيروان و بعثت ايشان همزمان با سلطنت خسروپرويز ساساني است اينك داستان زندگي ايشان بر مبناي كلام وحي و برخي روآيات بيان ميگردد.</p> <p dir="rtl">محمد پيش از طلوع آفتاب روز جمعه 17 ربيع الاول سال 570 ميلادي(عام الفيل) از آمنه متولد شد پيش از تولد پدر خود را از دست داد عبدالمطلب جد ايشان تكفل ايشان را برعهده گرفت و چون شير مادر كافي نبود او را به حليمه سعيديه سپردند تا او را به صحرا برده و پرورش دهد محمد از پستان راست او شير خورد و پستان چپ به فرزند ديگرش لحيه كلبي تخصيص يافت محمد در صحرا در كنار برادران و خواهران رضاعيش پرورش يافت حضور او در آن خانه مايه بركت بود و چون به پنج سالگي رسيد او را بمكه آورده و تحويل مادرش نمودند محمد چون با صحرا خو گرفته بود در مكه دلش ميگرفت و مدام در فكر سفر بود اولين سفر او به يثرب بود كه همراه مادرش رفتند تا نزد دايي خود بمانند محمد مدت يكماه در يثرب اقامت داشت و در آنجا شنا را آموخت و چند بار بمزار پدرش همراه مادر خود رفت سرانجام از آن سفر با خاطراتي خوب بمكه بازگشت در بازگشت در منطقه ابواء مادر بيمار شد و زمين گير و سرانجام همانجا درگذشت و محمد را تنها گذاشت در اين هنگام محمد شش ساله بود كه نزد جدش ميزيست او در سن 9 سالگي جدش را از دست داد و سرپرستي اش به عهده عمويش ابوطالب قرار گرفت همسر ابوطالب فاطمه بنت اسد مادر حضرت امير(ع) نهايت محبت را به محمد داشت ايشان 12 ساله بودند كه همراه عمويشان بسفر شام رفتند در اين سفر در ميانه راه به ديري رسيدند و راهب آنجا بحيرا از ديدن او بوجد آمد و به ابوطالب گفت او آينده اي تابناك داردپس از بازگشت از سفر محمد به كار چوپاني مشغول شد روزي در بازار عكاظ همراه عمويش مشغول ديدن بود كه مساله جنگ فجار پيش آمد و برخي از قبايل قريش بجنگ با يكدبگر پرداختند جنگ چهار سال طول كشيد و خاطراتي در ذهن او باقي گذاشت اينك 20 ساله بود و گاهگاهي به كوه ميرفت و در غار حراء به تفكر مي پرداخت خاطرات كودكي را بياد مي اورد و بهنگام شب بمكه بازميگشت اينك محمد 25 ساله است و خديجه بازرگان قريشي باو پيشنهاد سفر به شام را داد&nbsp; بار سفر بسته شد و محمد كاروان خديجه را هدايت كرد او ميل ديدار مجدد با بحيرا را داشت اما وي مرده بود سفر با موفقيت پايان يافت و محمد با دستي پر از سود مادي و خاطراتي خوش بمكه بازگشت امانت داري و وقار محمد خديجه را شيفته او كرد و باو پيشنهاد ازدواج داد خديجه 40 ساله بود و محمد فرصت خواست و موضوع را با عمويش مطرح ساخت و سرانجام آندو با يكديگر ازدواج كردند اولين فرزندشان قاسم بدنيا آمد ليكن در سن دو سالگي فوت كرد در اين زمان محمد زيد پسر 8 ساله اي را بفرزند خواندگي پذيرفت خديجه اينبار زينب را بدنيا آورد و اينك او چهل سال داشت و روزي در غار حراء به تفكر مشغول بودند ندايي را شنيد بخوان محمد در هراس شد صدا دوباره گفت بخوان محمد گفت خواندن نميدانم صدا گفت بخوان بنام پروردگارت كه آفريد ادمي را از لخته خوني بخوان و پروردگار تو ارجمندترين است همو كه قلم آفريد و به آدمي آنچه را كه نميدانست آموخت.محمد آن را بازگو كرد او بسرعت محل را ترك كرد و لرزان به سراغ همسرش آمد خديجه از او جويا شد فرمود مرا به پيامبري برگزيدند آنگاه خديجه با او بيعت كرد سپس علي كه به آن خانه رفت و آمد ميكرد باو گرويدند و بعد هم زيد فرزند خوانده اش.سه سال به اين منوال گذشت .</p> <p dir="rtl">فرمان الهي آمد كه خويشان خود را آگاه ساز محمد ترتيب طعامي را داد و خويشان خود را دعوت نمود و مطلب را باانان در ميان گذاشت عمويش او را پذيرفت وليكن بقيه او را مسخره كردند ابوجهل و ابولهب او را آزار ميدادند ليكن با گرويدن حمزه عموي پيامبر ايشان مورد حمايت حمزه قرار گرفتند.بعلت فشاري كه بر مسلمانان وارد ميشد در سال پنجم بعثت 15 نفر از مسلمانان بسرپرستي جعفرابي طالب راهي حبشه شدند و مورد استقبال حاكم حبشه قرار گرفتند قريشيان فشار را بر محمد و يارانش افزودند و سرانجام پيامبر و يارانش به شعب ابي طالب پناه بردند و در آنجا به مدت سه سال در سخترين شرايط به سر بردند سرانجام مدت پيمان سپري شد و مسلمانان از آن محل خارج و بمكه بازگشتنددر سال نهم بعثت ابوطالب وفات نمود و يك هفته بعد همسر عزيز پيامبر رحلت فرمود و پيامبر را تنها گذاشتند.شهرت پيامبر به يثرب رسيد دو قبيله اوس و خزرج كه مدتها بود با هم جدال داشتند براي حل اختلاف به پيامبر مراجعه كردند پيامبر مشكل آنها را حل كرد و آنها مسلمان شدند سرانجام زمان هجرت فرارسيد و تصميم به خروج از مكه گرفتند ابوجهل و يارانش تصميم گرفتند او را شبانه بكشند ليكن در شب خروج علي بر بستر پيامبر آرميد و پيامبر به اتفاق ابوبكر مكه را ترك كرد و سرانجام وارد يثرب شد و مورد استقبال قرار گرفتند در ورود به يثرب زمام شتر را آزاد نموده تا مكان دلخواه را تعيين كند شتر در پيش خانه ابوايوب انصاري توقف نمود و يثرب مدينه النبي گرديد نخستين كار پيامبر پيمان برادري بين انصار و مهاجرين بود سال اول هجرت را به رتق و فتق امور داخلي مسلمانان پرداخت و حكومت اسلامي را بنا نهاد.در سال دوم هجري قبله را از بيت المقدس به كعبه تغيير داد و در ميان مسلمانان و كاروان ابوسفيان جنگ بدر درگرفت كه به پيروزي مسلمانان انجاميد در اين سال علي با فاطمه ازداوج كرد.در سال سوم هجري در احد جنگي به تلافي جنگ بدر از سوي ابوسفيان با مسلمانان روي داد و بعلت غفلت برخي از مسلمانان منجر به شكست آنان شد و حمزه عموي پيامبر شهيد شد.در سالهاي بعد جنگهاي متعددي ميان مسلمانان و مشركان يهودان مدينه و منافقان و روميان در گرفت كه به غزوات معروفند از جمله جنگ احزاب يا خندق كه در سال پنج هجري روي داد در اين جنگ عمر بن عبدود بدست علي (ع) كشته شد .در سال هشتم هجري بعلت شكسته شدن صلح حديبيه از سوي مشركان با ده هزار سوارمسلح&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسوي مكه حركت نمود و آنجا را فتح نمود و آن منطقه را از بت پرستي رهانيد در جنگ با بني النضير شر يهوديان مدينه را كندند(بني قريظه) .سرانجام در جنگ خيبر يهوديان را بطور كلي از مدينه بيرون راندند.دو جنگ موته و تبوك نيز با روميان صورت گرفت .در آخرين حج كه به حجه الوداع معروف است پيامبر در بازگشت از حج فرمان ابلاغ خلافت را از خداوند دريافت نمود و در غدير خم اين رسالت را نيز انجام داد.پيامبر در بازگشت از مكه بيمار گشت ودر بستر بيماري درخواست قلم كردند اما اجابت نشد و سرانجام ضمن سفارش خاندان خود در روز 28 صفر سال 11 هجري چشم از جهان فروبست در حاليكه سرشان در دامان علي بود آنحضرت مدت 63 سال عمر كردند و با رحلت ايشان عصر نبوت كه از دوران آدم(ع) آغاز شده بود خاتمه يافت و عصر امامت برهبري امام علي(ع) آغاز شد</p> <p dir="rtl">&nbsp;نكاتي چند درخصوص پيامبراسلام </p> <p dir="rtl">ا-مشخصات پيامبر</p> <p dir="rtl">سايه نداشت-بوي خوش داشت-جمادات وجانداران تسبيحش ميگفتند-دوباربمعراج رفت-بمقام قاب قوسين رسيد-رنگ سفيدمايل بسرخي داشت-چشماني سياه ودرشت داشت-ابرواني بهم پيوسته-سرشانه درشت-رشته موئي ازگلوتاناف داشت-بيني كشيده-مكي وطن بود-داراي حياوسخاوت ومتانت وخلق خوش بود</p> <p dir="rtl">2-اوصاف پيامبردرقرآن</p> <p dir="rtl">احمد-اذن-اسوه الحسنه-امين-اول العابدين-اول المسلمين-برهان-بشير-خاتم النبيين-داعي ا...-رحمه العالمين-رحيم-رسول ا...-رئوف-شاهد-شهيد-صاحب-ضال-عائل-عبد ا...-عربي-مبشر-مدثر-مزمل-مذكر-منذر-نبي-امي-نذير-نور-ولي-يتيم</p> <p dir="rtl">3-نساء النبي-خديجه-عايشه0ابوبكر)-ماريه قبطيه(مصري)-حفصه(عمر)-زينب(زيد)-سوده-ام سلمه-ام حبيبه(ابوسفيان)-صفيه(يهودي) </p> <p dir="rtl">&nbsp; همسران پيامبرپس ازرحلت ايشان حق ازدواج نداشتند(53احزاب)</p> <p dir="rtl">4-آيات مربوط به پيامبر</p> <p dir="rtl">كليه قرآن برپيامبر اسلام نازل شده است و بجز آياتي كه مربوط به معارف احكام اخلاق و تاريخ ساير انبياء ميباشد بقيه آيات شرح زندگي ايشان را از تمام زوآيا مورد اشاره قرار داده است بنابراين آيات مربوط بايشان بسيار فراوان است وتمامي آن درصفحات334تا344فرهنگ موضوعي قرآن امده است</p> <p dir="rtl">&nbsp; ذيلاببرخي ازانهااشاره ميگردد</p> <p dir="rtl">امي بودن48عنكبوت-تحريم ازدواج همسران پيامبر53احزاب-ديدارباجنيان1تا19جن-معراج1اسرا-سوگندبجان پيامبر72حجر-ديدارباجبرائيل23تكويرو5تا18نجم-ابرهه سوره فيل-مباهله54ال عمران-افك11تا26نور-اصحاب صفه273بقره-غدير3مائده-</p> <p dir="rtl">واگذاري امر دين به پيامبر وامامان سوره حشر ايه7</p> <p dir="rtl">درزمان پيامبر ده مورد قانون وضع شد(686تا695</p> <p>خطبه رسول خدا در مسجد خيف(1052)</p> <p dir="rtl">حيوانات پيامبر –استر شهبا ودلدل-شترعضباوقصوي-اسب جناح وحيزوم-الاغ عفير(624)</p> <p>ساير داستان ها</p> <p>&nbsp;(روضه كافي ج8)</p> </div></tarlogendprepost> Sun, 18 Dec 2011 08:23:24 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/12/ پيامبران مروج دين عيسي ع http://mbehabadi.tarlog.com/post/11/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font color="#000000">پيامبران مروج دين عيسي ع</font><tarlogendprepost><br><div class="div56"><font class="text4"></div> <p dir="rtl"><b>1-يحيي (ع):</b></p> <p dir="rtl">يحيي فرزند زكريا از پيامبران بني اسرائيل بود كه با تولد حضرت مسيح به ايشان گرويد و غسل تعميد يافت و سرانجام در راه آن پيامبر بزرگ به شهادت رسيد.يحيي با بشارت خداوند به زكريا اعطاء شد او جزء اولين كساني است كه به عيسي ايمان آورد و بعلت حمايت جدي از ايشان سر او را بريده و بشهادت رسانيدندلقب يحيي سيد است(39ال عمران) 39تا41ال عمران-90انبيا-7تا15مريم-85انعام</p> <p dir="rtl"><b>2-خالد بن ستان:</b></p> <p dir="rtl">قبر خالد در شهر گنبد استان گلستان است</p> <p dir="rtl"><b>3-جرجيس نبي(باقيا):</b></p> <p dir="rtl">كه چندين بار او را شهيد نموده ليكن بامر خداوند دوباره زنده ميشد.</p> <p dir="rtl">سرانجام با ظهور پيامبر اسلام(ص) تاريخ مسيحيت پايان گرفت و عصر جديدي آغاز شد</p></font></div></tarlogendprepost> Sun, 18 Dec 2011 08:21:13 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/11/ بخش پنجم:عصر عيسي(ع) http://mbehabadi.tarlog.com/post/10/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font color="#000000">بخش پنجم:عصر عيسي(ع)</font><tarlogendprepost><br><p dir="rtl"><b>بخش پنجم:عصر عيسي(ع)</b></p></div> <p dir="rtl">(تولد سال 4 قبل از ميلاد-عروج&nbsp; 31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعد از ميلاد)</p> <p dir="rtl">عيسي مسيح(ع) فرزند مريم و نوه عمران يكي از پيامبران اولوالعزم بوده و صاحب شريعت مسيحيت است كتاب ايشان انجيل است كه حاوي دستورات بسياري در خصوص&nbsp; مسائل اخلاقي و اجتماعي است حواريون ايشان كه 12 نفر بودند نسبت به جمع آوري گفتار ايشان اقدام نمودند و هم اكنون در عهد جديد چهار انجيل بنامهاي متي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -مرقس- لوقا&nbsp;&nbsp;&nbsp; -يوحنا موجود است حضرت مسيح كه در عبري يسوعا و عمانوئيل ناميده مي شود مدت 33 سال عمر كردند و بفرمان الهي هنگامي كه قصد كشتن ايشان را داشتند خداوند او را به آسمان برد و هم اكنون ايشان زنده اند و در هنگام ظهور حضرت مهدي همراه ايشان خواهند بود پادشاه زمان حضرت عيسي هروديس بود.</p> <p dir="rtl">حواريون ايشان عبارتند بودند از:پطرس-آندرياس-يعقوب-يوحنا-فيلپس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -برتولي-توما-متي-يعقوب-لبئي-شمعون و يهودا&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسخريوطي.</p> <p dir="rtl">خانواده مريم نذر كرده بودند چنانچه خداوند به آنها فرزندي ذكور عنايت فرمايد او را خادم كنيسا كنند ليكن پس از تولد معلوم شد كه دختر است و ناراحت شدند ليكن خداوند نذر آنها را پذيرفت و مريم تحويل كنيسا گرديد و زكريا متكفل وي شد روزي مريم در محراب مشغول عبادت بود فرشته اي بر او ظاهر ميگردد و و بشارت فرزندي باو ميدهد او ميگويد كه مرا كسي ملاقات نكرده و من خطائي مرتكب نشده ام فرشته گفت امر خدا حتمي است مريم باردار شد و خود را از همگان مخفي داشت سرانجام درد زايمان فرا رسيد و بدور دست پناه برد و بزير درختي پناه گرفت و ميگفت اي كاش مرده بودم عيسي بدنيا آمد و بمادر خويش گفت غمگين مباش زير پايت نهري روان است شاخه درخت خرما را تكان ده و از ميوه آن تناول كن و با كسي سخن مگو مريم آسوده شد و قدري از خرما و آب برگرفت و رمقي يافت كودك را در آغوش گرفت و نزد خويشان خود رفت آنها از ديدن وضع او در تعجب شدند و گفتند اي خواهر هارون پدرت مرد بدي نبود و نيز مادرت تو اين فرزند را بدون شوهر از كجا اوردي او سكوت كرد و به كودك اشاره نمود كودك به امر پروردگار به سخن درامد من بنده پروردگارم او به من كتاب آسماني داده است و مرا پيامبر نموده است شما را بنماز و زكات و نيكي به پدر و مادر سفارش مي كنم موضوع به سرعت در تمام ناصره شيوع پيدا كرد روحانيون دنيا پرست يهودي در مقابل او جبهه گرفتند و او هميشه از ستمديدگان حمايت ميكرد سرانجام در سي سالگي پيامبري خود را آشكار نمود و انجيل به او عطا شد او مردمان را به توحيد و عدالت و خدمت بيكديگر فراميخواند گروهي به او پيوستند كه بعدها حواريون خوانده شدند تبليغ عيسي(ع) تمام منطقه را فرا گرفت و محافل يهودي بشدت بوحشت افتادند سرانجام تصميم گرفتند عيسي را دستگير و بكشند عيسي در بيت المقدس مشغول تبليغ بود يكي از حواريون بنام يهودا اسخر يوطي به او خيانت كرد و جاي او را به سپاهيان دشمن نشان داد و قرار شد تا وي در جمع حواريون حضور يافته و در زمان مناسب عيسي را نشان دهد يهوديان با سپاهي به سوي محل حضرت عيسي روانه شدند و شبانه به آن محل حمله ور شدند بلطف حقتعالي يهودا كه شباهت بسيار زيادي به عيسي داشت اشتباها دستگير شد و بلافاصله به صليب كشيده شد و عيسي مسيح نزد خداوند رفت عيسي (ع) در انجيل آمدن پيامبر اسلام را پيشگويي نمود و اين امر در آيات 6 صف اشاره شده است در مسيحيت اعتقاد به تثليث است يعني اب ابن و روح القدس ليكن خداوند اعتقاد به تثليث را مردود دانسته و مسيح را بنده خدا مي داند معجزات آنحضرت عبارتند از:ساختن مرغ از خاك –شفاي كور مادرزاد و پيس-زنده كردن مردگان.مسئله عدم تثليث عيسي در آيات 157 تا 159 نساء آمده است.آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp;35تا37و39تا62ال عمران-72تا78و46و110تا120مائده-87و253بقره-57تا65زخرف-91انبي-50مومنون-27حديد-171تا173نسا-30و31توبه-6و14صف-157تا159نسا-17و18مائده27تا13يس-</p> <p dir="rtl">پس از بالا رفتن مسيح تا ظهور حضرت محمد(ص) تنها سه پيامبر ظهور كردند كه مروج دين ايشان بوده اند كه عبارتند از:</p></tarlogendprepost> Sun, 18 Dec 2011 08:20:20 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/10/ پيامبران مروج دين موسي ع http://mbehabadi.tarlog.com/post/9/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font color="#000000">پيامبران مروج دين موسي ع</font><tarlogendprepost><br><br><div class="div56"><font class="text4"></div> <p dir="rtl"><b>1-هارون:</b></p> <p dir="rtl">هارون برادر موسي پيامبري است كه در زمان آنحضرت زيست و وزارت و ياوري آنحضرت را بر عهده داشت او 123 سال زيست و پيش از آنحضرت وفات نمود قرآن كريم طي 73 آيه بخشي از زندگي انحضرت را كه بهمراه موسي بودنند مطرح كرده است هارون برادر بزرگتر موسي بود و موسي در كو طور بهنگام ديدار خدا از او خواست تا برادرش را همراه او سازد و خداوند تقاضاي او را اجابت نمود و هارون را به وزارت او برگزيد البته او در آنزمان در مصر بود و به محض امدن موسي همراه وي قرار گرفت .در كنار برادرش در خروج از مصر بود و در صحراي سينا در غياب برادرش قوم را رهبري نمود ليكن قوم از او تبعيت ننمود سرانجام پس از عمري خدمت و پيش از موسي درگذشت.آيات رامرورميكنيم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248بقره-25مائده-84انعام-111و122و142و150و151اعراف-75يونس-29و34و42تا48طه-90تا94طه-45تا49مومنون-35و36فرقان-13تا48شعرا-114تا122صافات136بقره</p> <p dir="rtl"><b>2-يوشع:</b></p> <p dir="rtl">يوشع فرزندنون&nbsp;&nbsp; خادم و وصي حضرت موسي بود پس از رحلت موسي رهبري قوم بني اسرائيل را بر عهده گرفت و آنانرا براي رسيدن به ارض موعود رهبري نمود .و سرانجام بعد از 110 سال زندگي را بدرود گفت.در قرآن كريم از ايشان نامي برده نشده است اما بطور اشاره در آيات 60 تا 82 از مشاراليه بدينگونه ياد شده است كه بهمراه حضرت موسي بدنبال مردي حكيم بودند تا از دانش او بهره گيرند ومراد حضرت خضر بوده است كه در آن ديدار موسي خضر را همراهي نمود و ضمن بهره گيري از دانش ايشان يوشع را نيز در جريان امر قرار داد. </p> <p dir="rtl">&nbsp;آيات رامرورميكنيم</p> <p dir="rtl">&nbsp;60تا82كهف-71و79كهف</p> <p dir="rtl"><b>3-سموئيل(اشموئيل):</b></p> <p dir="rtl">سموئيل از سبط منسي&nbsp;&nbsp; و از نوادگان حضرت يوسف بوده اند مشاراليه پس از يوشع قوم بني اسرائيل را رهبري كرد در قرآن از ايشان به صراحت ياد نشده است ليكن در آيات 246 تا 251 بقره گفته شده است&nbsp; كه بني اسرائيل براي ورود به فلسطين با پادشاهي ستمگر بنام جالوت برخورد كردند و ترسان شدند از پيامبر خود درخواست كردند تا خداوند پادشاهي براي آنان برگزيند تا در معيت او بجنگ با جالوت بروند سموئيل نبي درخواست را بخدا عرضه داشت پاسخ مثبت دريافت نمود و به بني اسرائيل اعلام داشت كه خداوند قيس يا طالوت (شائول) را براي پادشاهي برگزيده است بني اسرائيل به اين انتخاب اعتراض نمودند و علت را جويا شدند سموئيل فرمود طالوت مردي قوي و داراي علم است و علامت پذيرفتن آن برگشت تابوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به قوم است بني اسرائيل با مشاهده تابوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه حاوي شريعت موسي بود بدو پيوستند و به جنگ با طالوت بر خاستند و سر انجام&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدست داود سردارطالوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كشته شد قبر سموئيل نبي در اراك&nbsp; واقع شده است.246تا252بقره</p> <p dir="rtl"><b>4-ذوالكفل:</b></p> <p dir="rtl">بعد از درگذشت سموئيل نبي ذوالكفل (حزقيل)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رهبري قوم يهود را برعهده گرفت علت اينكه به ايشان اين لقب را دادنداين بود كه نامبرده تكفل هفتاد تن از پيامبران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بني اسرائيل را برعهده گرفت و آنانرا نجات داد در قرآن كريم دو بار نام ايشان آمده است .85انبيا-48ص-28غآفر-32كهف</p> <p dir="rtl"><b>5-الياس:</b></p> <p dir="rtl">يا ايلياي نبي پس از ذوالكفل رهبري قوم بني اسرائيل را برعهده گرفت او مردم خود را به پرستش خداي يگانه دعوت مي كرد اما بيشتر قوم بجاي شنيدن حرفهاي او به بت پرستي مشغول شدند.و بت خود را بعل ناميدند در قرآن كريم 11 آيه در خصوص دعوت از قوم خود به خدا پرستي و ترك بت پرستي سخن رفته است سرانجام بنابر روايت مذكور در تورات ايشان از ميان خلق خود بيرون رفت و ديگر كسي او را نيافت و معروف است كه الياس هم اكنون زنده است </p> <p dir="rtl">.آيات رامرورميكنيم</p> <p dir="rtl">&nbsp;85انعام-122تا132صاقات</p> <p dir="rtl"><b>6-اليسع:</b></p> <p dir="rtl">پس از الياس اليسع رهبري قوم را برعهذه گرفت و آنانرا به يگانه پرستي و ترك بت پرستي دعوت نمود وتعدادي چند به او گرويدند ليكن اكثريت به سخنان او گوش ندادند در قرآن تنها دو بار نام ايشان آمده است.86انعام-48ص</p> <p dir="rtl"><b>7-داود(ع):</b></p> <p dir="rtl">داود از سرداران لشكر طالوت بود طالوت همان پادشاهي بود كه بوسيله سموئيل نبي از جانب خداوند به بني اسرائيل معرفي شد تا با لشكريان جالوت بجنگد وقتي سپاهيان طالوت به جالوت برخوردند كسي جرات نكرد به مقابله با او برخيزد داود كه جواني كم سال بود به طالوت گفت اجازه دهيد من به مبارزه با جالوت بروم طالوت گفت تو هنوز جواني بگذار مردي قويتر برود اما او اصرار كرد و سرانجام داود به مصاف جالوت رفت جالوت او را دست كم گرفت و نصيحتش كرد ولي داود او را به مبارزه طلبيد آنگاه سنگي در فلاخن قرار داد و رها كرد سنگ بر پيشاني جالوت خورد و بر زمين افتاد لشكريان چون چنين ديدند پا به فرار گذاشتند و لشكريان طالوت پيروزمندانه وارد فلسطين شدند چون طالوت اين دليري را از داود ديد او را به سرداري سپاه برگزيد و دخترش را بدو داد و پس از وي داود پادشاه بني اسرائيل شد .در قرآن كريم 21 آيه در خصوص اين پيامبر آمده است معجزات اين پيامبر عبارتند از:علم وحكمت-ساختن زره-كوهها و پرندگان همراه او تسبيح مي كردند-آهن بدست او نرم شد-پرندگان در اختيار او بودند-تسلط بر اجنه و ساختن عمارت مهم توسط آنها و بالاخره تسلط حضرت داود بر امر قضاوت و داوري سرانجام داود پس از يكصد سال زندگي رحلت فرمود در قرآن كريم بدو مورد ازمحاكمات ايشان اشاره شده است.كتاب ايشان زبوركه حاوي150سروداست ميباشد</p> <p dir="rtl">&nbsp;آيات رامرورميكنيم</p> <p dir="rtl">250و251بقره-15تا42نمل-78تا80انبيا-10تا13سبا-17تا29ص-163نسا-55اسرا-105انبيا-12تا19لقمان-178انبيا15تا19سبا</p> <p dir="rtl"><b>8-سليمان(ع):</b></p> <p dir="rtl">سليمان فرزند داود است كه پس از پدر حكومت بني اسرائيل را بر عهده گرفت.قرآن كريم طي 23 آيه بخشي از سلطنت اين پيامبر و پادشاه را بيان داشته است پس از اينكه سليمان رهبري قوم خويش را برعهده گرفت مردم را به خداپرستي دعوت نمود و با گسترش عدالت رفاه عمومي را برقرار نمود او تصميم گرفت به خانه كعبه برود و پس از زيارت در بازگشت در جستجوي هدهد بود زيرا او را نيافت وقتي آمد علت را جويا شد هدهد گفت در اطراف ميگشتم به سرزميني رسيدم كه ملكه آن بلقيس است در آنجا مردم بت مي پرستند سليمان گفت اين وظيفه ماست كه آنها را هدايت كنيم برايش نامه اي نوشت و داد كه هدهد آنرا باو برساند وقتي نامه به بلقيس رسيد با سرداران خود مشورت كرد و سرانجام تصميم گرفت به ديدار سليمان برود و او را از نزديك ببيند و چون آمد تخت خود را آنجا يافت و با ديدن قصر سليمان و شوكت او دچارانفعال&nbsp;&nbsp;&nbsp; گرديد و سرانجام ايمان آورد و با سليمان ازدواج نمود سليمان در واپسين روزهاي حيات ببالاي قصر رفت و نظاره ميكرد&nbsp; ليكن عزرائيل جان او را گرفت و او همانجا تكيه بر عصا از دنيا رفت و پس از چند روز ملتفت مرگ او شدند معجزات ايشان عبارتند از:تسخير باد-تسلط بر ديوان-چشمه مس-و منطق الطير از ايشان كتاب امثال و حكم بجاي مانده است در قرآن كريم به يك مورد از قضاوتهاي ايشان اشاره شده است (قضاوت در مورد كشاورزي كه مزرعه او مورد تجاوز قرار گرفت) آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp; 16تا44نمل-79تا82انبيا-30تا40ص-12تا21سبا-102بقره-40نمل-178انبيا-15تا19سبا-15ق-16تا17حشر</p> <p dir="rtl"><b>9-اسماعيل(صادق الوعد):</b></p> <p dir="rtl">اسماعيل يكي از پيامبران بني اسرائيل و مروج دين يهودي است در قرآن كريم چهار بار نام اين پيامبر آمده است او از پيامران صالح خدا بود و اهل خود را به نماز و زكات دعوت مي نمود و آنچنان پايبند وعده هاي خود بود كه ايشان را صادق الوعد لقب دادند.55مريم-85انبيا-48ص-86انعام</p> <p dir="rtl"><b>10-عزير:</b></p> <p dir="rtl">عزير نبي يكي از مروجين دين يهود است كه در زمان بخت النصر و قبل از آن ميزيست.در قرآن كريم در 2 ايه از ايشان ياد نموده است در يكي از اندو امده است كه عزير از خانه بيرون آمده است و در راه ويرانه اي را ديد و در انديشه اين بود كه چگونه خداوند مردگان را زنده ميكند بفرمان الهي عزير بهمراه الاغش همانجا ميميرند و يكصدسال ميگذرد و دوباره زنده مي شوند و ملتفت قضآيا گرديد آنگاه از خداوند طلب بخشش ميكندبشهر بازميگردد ولي همه چيز دگرگون شده بود بدرخانه ميرسد دق الباب نموده صدا مي كنند كيست او ميگويد عزير ميگويند عزير يكصد سال پيش رفته و برنگشته است او ميگويد من عزيرم پاسخ مي شنود اگر عزيري دعا كن من نيز همانند تو جوان شوم او همسرش بود دعا كرد و مستجاب شد30توبه-259بقره</p> <p dir="rtl"><b>11-يونس:</b></p> <p dir="rtl">يونس بن متي&nbsp; از مروجان دين يهود ي و از نوادگان حضرت&nbsp; نوح و ملقب به ذوالنون و صاحب الحوت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;است در قرآن كريم 17 آيه در خصوص زندگي و شخصيت آن بزرگوار آمده است او در شهر نينوا ميزيست و مردم را به پرستش خدا دعوت مي نمود و 30 سال در اين زمينه تلاش كرد اما ثمري چندان نيافت سرانجام تصميم گرفت از ميان آن قوم خارج شود به كنار دريا رسيد و سوار بر كشتي شد دريا طوفاني شد تصميم گرفتند يكي را بقرعه به دريا بيندازند سه بار قرعه كشيده شد بنام يونس افتاد و سرانجام او را بدريا افكندند ماهي بزرگي بفرمان خدا او را بلعيد فهميد كه اشتباه كرده است از امت خود گريخته است توبه كرد خداوند دعايش را مستجاب نمود و ماهي او را كنار ساحلي انداخت مردميكه در غياب يونس متوجه نزول عذاب شده بودند با توصيه مردي زاهد طلب بخشش نمودند و به دنبال يونس گشتند او را يافتند و از او دلجويي نمودند&nbsp; 87و88انبيا-139تا148صافات-48تا50قلم-186انعام-98يونس</p> <p dir="rtl"><b>12-اشعياء:</b></p> <p dir="rtl">ايشان يكي از پيامبران بني اسرائيل است و بشهادت رسيدند در قرآن از او ياد نشده است اما برخي از مفسران مفاد آيه 5 اسراء را ناظر به حضرت ايشان مي دانند.</p> <p dir="rtl"><b>13-حنظله بن صفوان:</b></p> <p dir="rtl">يكي از پيامبران دين يهوديست كه دريمامه45حج-12ق-38فرقان-&nbsp;&nbsp;&nbsp; مي زيست و مسئوليت رهبري اصحاب الرس را بر عهده داشت در قرآن كريم دو بار اشاره به قوم ايشان شده است.</p> <p dir="rtl"><b>14-زكريا:</b></p> <p dir="rtl">زكريا فرزند برخيا از آخرين پيامبران بني اسرائيل و مروج دين يهوديت كه همزمان با ظهور مسيح (ع) بدين ايشان گرويدند و سرانجام بشهادت رسيدند در قرآن كريم در 22 آيه از زندگي ايشان مطرح شده است .</p> <p dir="rtl">زكريا در معبد مسئوليت هدايت مردم را بر عهده داشت روزي خانواده مريم مادر عيسي را كه نذر كرده بودند نزد ايشان آوردند و او تكفل او را بر عهده گرفت .و هر زمان كه در محراب بمريم مراجعه ميكرد مشاهده ميكرد كه مائده آسماني برايش آورده اند روزي زكريا بهنگام پيري آرزوي پسري نمود خداوند خواسته او را اجابت نمود و يحيي را به او بشارت داد و علامت تولد او را سه روز روزه سكوت اعلام نمود سرانجام زكريا بعد از شهادت فرزندش در درون درختي كه پنهان شده بود بشهادت رسيد.&nbsp; </p> <p dir="rtl">&nbsp;&nbsp; 37تا41ال عمران-2تا12مريم-89و90انبيا-85انعام</p> <p dir="rtl">در پايان اين قسمت بايد گفت&nbsp; انبياء بني اسرائيل منحصر به آفراد ياد شده نيست بلكه در قرآن از آنان بصراحت يا به اشاره سخن رفته است درحاليكه طبق روآيات اسلامي بني اسرائيل بيش از 4000 پيامبر داشته اند كه نام برخي از آنان در كتاب عهد عتيق آمده است ما نيز اسامي آنان را در اينجا مي اوريم.</p> <p dir="rtl">ناتان-طالوت- بيهو-ارميا-خرقيال-دانيال-هوشع-يوييل-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -عوبدياء-ميكاه-ناحوم-حبقوق-صفنياء-حجي-ملاكي-كاليب-جاد-ميشا-شعيا.&nbsp; برخي از آنان داراي كتاب بوده اند كه در عهد عتيق بانان اشاره شده است كورش كبير يا ذوالقرنين در زمان دانيال نبي ميزيسته است.</p></font></div> </tarlogendprepost> Sun, 18 Dec 2011 08:18:49 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/9/ چهارم-عصر موسي (ع) http://mbehabadi.tarlog.com/post/8/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font color="#000000">چهارم-عصر موسي (ع)</font><tarlogendprepost><br><div class="meta"></div> <ul><p style="text-align: center"> <br> </p><div> <div class="div56"><font class="text4"><font size="2"><font color="#020202"><strong>چهارم-عصر موسي (ع):</strong> </font></font> <p dir="rtl"><strong>(</strong>تولد1571 قبل از ميلاد –وفات 1451 قبل از ميلادمدت نبوت40سال<b>)</b></p> <p dir="rtl">حضرت موسي پيامبر بزرگ خداوند ملقب به كليم ا... از پيامبران اولوالعزم بوده و صاحب شريعت كليمي يا يهودي است او فرزند عمران و صفورا و نوه لاوي از فرزندان يعقوب پيامبر است زمانيكه حضرت يوسف&nbsp; در مصر اقامت گزيد و همانجا رحلت نمود موسي در دربار فرعون مصر متولد شد زيرا پدرش از خادمان فرعون بود و از بني اسرائيل .موسي 120 سال زيست و سرانجام در كوه طور از دنيا رفت قرآن كريم در 420 آيه داستان زندگي حضرت موسي و حوادث دوران ايشان را مشروحا" بيان داشته است اينك شرح ماجرا:</p> <p dir="rtl">همانطور كه بيان شد موسي فرزند عمران و صفورا است و زماني وي متولد شد كه فرعون خوابي را ديده بود كه در آن قتل خود را بدست انساني از بني اسرائيل پيش بيني مي كرد لذا دستور داد تا هر كودكي را متولد ميشود و ذكور است وي را بكشند مادر موسي پس از تولد طفل از ترس وي را در جعبه ايي قرار داد و در آب نيل آنرا رها كرد و دخترش مريم را مامور كرد تا در خفا مسير طفل را پيگيري كند همسر فرعون(آسيه) كه در كنار نيل نشسته بود جعبه را مشاهده كرد و دستور داد آنرا از آب برگيرند پس از گشودن درب جعبه مشاهده نمود طفلي زيباست او را در بر گرفت و به آغوش فشرد او را فرزندي نبود و بفرعون گفت بيا او را بفرزندي برگزينيم فرعون پذيرفت خواهر موسي شاهد امر بود بدنبال دايه اي گشتند</p> <p dir="rtl">سرانجام باراهنمايي مريم مادر موسي ببالين فرزند رسيد و موسي با آرامش در دربار فرعون رشد كرد او ديگر جواني شده بود .روزي دربازار&nbsp;&nbsp;&nbsp; ميان دو كس درگيري شد و موسي به حمايت از طرف مظلوم به ديگري مشتي زد كه بالفور نقش بزمين شد موضوع مكتوم ماند بار ديگر در نزاعي بحمايت از مظلوم برخاست آن مرد موسي را شناخت و تصور كرد كه موسي قصد زدن او را دارد و فرياد زد موسي از ترس گريخت و از مصر خارج شد و در شهر مدين با دختران شعيب بر خورد كرد دختران او را نزد پدر بردند قرار شد موسي نزد شعيب شباني كند و پس از هشت سال دختر شعيب را به همسري بگيرد .پس از گذراندن تعهد و انتخاب همسر تصميم گرفت بمصر برگردد. در مسير در بيابان سينا از دور شعله ايي ديد به همسرش گفت تو منتظر باش تا بروم آتشي فراهم كنم جون به آن مكان رسيد ندائي شنيد كه اي موسي من خداي تو هستم اين چيست در دست تو؟گفت عصا گفت آن را بيفكن او عصا را انداخت ناگهان تبديل به ماري بزرگ شد وحشت كرد ندا آمد نترس آنرا بر گيردست برد و گرفت عصا شد آن صدا فرمود دستان خود را به گريبان ببر و چون بيرون آورد چون خورشيد مي درخشيد&nbsp; ندا آمد اي موسي تو به پيامبري مبعوث شده اي بنده من فرعون طغيان كرده است تو ماموريت داري به سوي او بروي و او را هدايت كني موسي گفت من از او بيمناكم خداوند فرمود نگران نباش برادرت هارون را وزير تو كردم زبانت را باز و سينه ات را گشاده ساختم اينك روانه شو موسي بسوي مصر روانه شد به پيش فرعون آمد و خود را معرفي كرد و از او خواست تا به خداي يگانه ايمان بياورد و از ظلم و ستم بمردم و بني اسرائيل بپرهيزد فرعون گفت چه دليلي بر اين امر داري موسي عصاي خود را افكند ناگهان اژدهايي شد و فرعون ترسيد و گفت اين سحر است و من هم ساحراني دارم و قرار شد در روز موعود فرعون ساحران خود را جمع كند و با موسي مقابله نمايند در آنروز همه ساحران ريسمانهاي خود را افكندند كه به حركت در آمدند كه موسي عصاي خود را افكند و همه آنها را بلعيد .ساحران پي به حقيقت بردند و به خداي موسي ايمان آوردند فرعون در صددچاره بر امد و تصميم گرفت كه قوم بني اسرائيل را نابود سازد موسي بقوم فرمود شبانه آماده سفر شوند و از مصر خارج شوند در پيش رو رودخانه نيل بود كه عبور از آن ميسر نبود بني اسرائيل بموسي گفتند تو ما را به كشتن دادي الان ماموران فرعون درصدد كشتن ما بر ميايند خطاب آمد با عصايت به دريا بزن دريا دو نيمه شد و راه براي عبور باز شد بني اسرائيل از آن گذشته و بدنبال آن لشكريان فرعون و خود او نيز عبور كردندكه دو نيمه دريا بهم متصل شد و همگي را غرق نمود بني اسرائيل پس از نجات از دست فرعون در صحراي سينا روان بودند روزي بقوم خود گفت من بفرمان الهي مدت 30 روز به ميعاد با خدا ميروم شما همچنان خداي خود را عبادت كنيد مدت 30 روز تمام شد و ده روز ديگر ادامه يافت قوم كه از غيبت موسي نگران شده بودند به سامري پيوستند و گوساله از طلا ساختند و مشغول عبادت آن شدند از خداوند به موسي خطاب آمد كه برگرد كه برخي از قوم تو از دين برگشته اند موسي همراه يارانش بازگشت و مساله گوساله پرستي امت خود را ديد ريش برادرش را گرفت و به او پرخاش كرد هارون گفت برادر من تقصير ندارم آنها قصد داشتند من را نيز بكشند موسي سامري را از آنجا راند و بفرمان خدا دستور داد تا قوم با شمشيرهاي آخته بجان هم بيفتند سرانجام با زاري مردم خداوند توبه انان را پذيرفت بني اسرائيل به دليل نآفرمانيهاي بسيار در بيابان سينا گرفتار دربدري و سرگرداني شدند و موسي در همان ديار از جهان رفت و براي ادامه مسير خادم و وصي خود يوشع را بسرپرستي قومش برگزيد قارون پسرعموي حضرت موسي و از ثروتمندان بنام دوره ايشان بودبلعم باعور دانشمند مستجاب الدعوه اي بود كه در زمان ايشان ميزيست و هامان نيز وزير فرعون بود. در قرآن بيش از هر پيامبر و شخصي از حضرت موسي سخن به ميان رفته است بيش از 400&nbsp; آيه قرآن از زندگي و حوادث تاريخي زمان ايشان سخن بميان آمده است كتاب آنحضرت تورات است تورات از 5 باب تشكيل شده است كه عبارتند از:سفر پيدايش –سفر خروج-سفرتثنيه&nbsp;&nbsp;&nbsp; -سفرلاويان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -سفر اعداد.احكام مدني و جزايي يهوديان در كتابي بنام تلمود جمع اوري شده است.</p> <p dir="rtl">پس از حضرت موسي پيامبران بسياري ظهور كردند كه نام برخي از آنها در قرآن مجيد آمده است و بعضا" بطور مشروحتري از زندگي آنها سخن بميان رفته است برخي ديگر در كتابهاي عهد عتيق از انها ياد شده است اينك بترتيب به شرح زندگي انان مي پردازيم</p> <p dir="rtl">:آيات رامرور ميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp;103تا171اعراف-9تا101طه-3تا50قصص-75تا95يونس-40تا93بقره-153تا161نسا-20تا26مائده-5تا17ابراهيم-60تا82كهف-101تا104اسرا-7تا14نمل-35و36فرقان-51تا53مريم-23تا29غآفر-37تا48غآفر-45تا49مومنون-114تا122صافات-10تا68شعرا-15تا26نازعات-46تا56زخرف-17تا36دخان-37تا42ذاريات-124نحل-2تا8اسرا-163اعراف-58بقره-16تا20جاثيه-41تا46قمر-9تا12حاقه-5صف</p></font></div> </div></ul> </div></tarlogendprepost> Sun, 18 Dec 2011 08:16:49 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/8/ پيامبران مروج دين ابراهيم http://mbehabadi.tarlog.com/post/7/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font color="#000000">پيامبران مروج دين ابراهيم</font><tarlogendprepost><br><br><div class="div56"><font class="text4"></div> <p dir="rtl"><b>1-لوط (ع)</b></p> <p dir="rtl">لوط فرزند هاروت برادر زاده حضرت ابراهيم بود و در شهر سدوم و مؤتفكات مي زيست.لوط مردم را به خداپرستي&nbsp;&nbsp; دعوت مي نمود ليكن انان كمتر گوش ميدادند و اعمال زشت را رويه ي خود قرارداده بودند.عمل شنيع لواط در ميان انان گسترش پيدا كرد لوط انان را از اين كار بر حذر مي داشت بك بار كه رسولان خدا پس از ديدار با حضرت ابراهيم به سوي شهر سدوم مي امدند در راه مورد طمع مردان هوسباز قرار گرفتند و انان به خانه لوط پناه بردند.لوط به انان وعده تزويج دختران خود را داد ليكن كسي گوشش بدهكار نبود و مي خواستند با ميهمانان لوط اين عمل زشت را انجام دهند سرانجام زمان غذاب فرا رسيد و لوط شبانه با دختران و پيروان خود به همراه رسولان الهي از شهر خارج شدند و همسرش كه طرفدار ادمهاي فاسد وبدبود ماند ناگهان زلزله اي در گرفت و شهر را زير و رو كرد و همه چيز را نابود ساخت و آن شهر ويران براي عبرت ايندگان باقي ماند . آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp;80تا84اعراف-133تا138صافات-160تا175شعرا-34تا39قمر-54تا59نمل-9تا11حاقه-26تا35عنكبوت-71تا75انبيا-77تا83هود-32تا37ذاريات-57تا77حجر-53نجم-10تحريم-40فرقان-96اعراف</p> <p dir="rtl"><b>2-شعيب (ع)</b></p> <p dir="rtl">شعيب پيامبر يكي ا زمروجان دين حنيف بود.اودر&nbsp; شهر مدين و بر قوم ايكه نبوت نمود .مدت 142 سال زيست او نوه حضرت لوط بود و قرآن كريم طي 46 ايه از زندگي ايشان وقومش ياد كرده است او قوم خود را به خدا پرستي دعوت نمود برخي پيرو ايشان شدند و اكثريت از او دوري مي نمودند شعيب انان را از مجازات الهي پرهيز مي داد سر انجام زمان عذاب فرا رسيد و ابري در اسمان ظاهر شد مردم به زير آن ابرپناه بردند اما از اسمان سنگ باريد و همه آن مردم و ديارش را نابود ساخت.</p> <p dir="rtl">&nbsp;آيات رامرورميكنيم&nbsp; </p> <p dir="rtl">&nbsp; 85تا93اعراف-37و36عنكبوت-84تا95هود-22تا49&nbsp;&nbsp; -176تا191شعرا-36تا40عنكبوت-15ق-13ص-78و79حجر</p> <p dir="rtl"><b>3-زرتشت (ع)</b></p> <p dir="rtl">زرتشت پيامبر ايراني يكي ا زمروجان دين خنيف است كتاب او اوستا از پنج بخش تشكيل شده است و حاوي سرود ها و دعاها&nbsp; مقررات مدني و جزايي است زرتشت پيامبر موحد 1500سال قبل از ميلاد مسيح مي زيست او فرزند پوروشسب و اوغدويه بود و در30 سالگي مبعوث گرديد و د ر77 سالگي به شهادت رسيد زادگاه وي اروميه و در زمان گشتاسب پيشدادي زماني ميان كوروش و داريوش هخامنشي مي زيست سه دستور مهم او انديشه نيك گفتارنيك و كردار نيك مي باشد در قرآن كريم تنها به پيروان ايشان به نام&nbsp; مجوس اشاره شده است(نام مصلح جهاني دردين زرتشت سوشيانت)است</p> <p dir="rtl">اوستا مشتمل بر (گاهان-يسنه ها&nbsp;&nbsp; -يشتها-خرده اوستا-ونديداد&nbsp; )است.كعبه زردشت درنقش رستم درنزديكي شيرازقراردارد.آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp; 17حج-(ايات مربوط به ذو القرنين يا كورش كبير)83و98و95و97كهف</p> <p dir="rtl"><b>4-خضر</b></p> <p dir="rtl">يا ارمياي نبي يكي از پيامبران مروج دين حنيف فرزند ملكا و نوه حضرت هود است كه داراي عمري طولاني است و در عصر حضرت ابراهيم با ايشان ديدار نمود و پيش از نبوت حضرت موسي نيز ديداري با ايشان نيز داشته اند .</p> <p dir="rtl">قرا ن كريم طي آيات 60 تا 82 كهف ديدار حضرت موسي را با ايشان بيان مي كند.</p> <p dir="rtl">موسي بهمراه يوشع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خادم خود در كنار درياي احمر قدم ميزد و منتظر ديدار مردي حكيم بود سرانجام او را يافت و از او تقاضاي دانش و آگاهي كرد او خضر نبي بود و فرمود تو توان همراهي مرا نداري موسي كفت انشا ا... خواهم توانست&nbsp; ترا همراهي كنم آندو حركت كردند و سوار بر كشتي شدند خضر كشتي را سوراخ كرد موسي به او اعتراض نمود و خضرگفت ديدي نميتواني مراتحمل كني موسي پوزش خواست دوباره حركت كردندتابجواني برخوردكردندخضران جوان راكشت موسي بدواعتراض نمودوخضر مسئله را بار ديگر گوشزد نمود و موسي عذر خواست دوباره راهي شدند تا به قريه اي رسيدند در انجا از انان پذيرايي شد و به هنگام خروج خضر ديوارمخروبه اي را تجديد بنا كرد و اين امر موجب اعتراض موسي شد خضر فر مود ديگر ميان من تو جدايي است اما حكمت اين امورچه بود اولا آن كشتي مورد طمع پادشاه آن زمان بود كه من با سوراخ كردنش جلوگيري از ضبط آن كردم و آن جوان كه كشته شد پدر و مادر موحدي داشت كه نگران از مرگ آن دو بودم لذا آن جوان ناباب را كشتم و بالاخره در زير آن ديوار مخروبه گنجي پنهان بود متعلق به يتيمي صغير ديوار را تجديد بنا كردم تا يتيم بزرگ شود و براي يافتن گنج پدر بيايد اينها تاويل اقدامات من بود .آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp;60تا82كهف-259بقره</p> <p dir="rtl"><b>5- ايوب(ع):</b></p> <p dir="rtl">حضرت ايوب يكي از مروجان دين خنيف بود او نبيره حضرت اسحاق بود و مدت 140 سال زيست ايوب در طول مدت نبوت خود تلاش هاي زيادي را براي هدايت مردم انجام داد او انقدرمحبوب حق بود كه شيطان تصميم گرفت او را مورد ازمايش قرار دهد خداوند ايوب را دچار مشكلات فراوان نمود اموال او به يغما رفت فرزندانش مردند او دچار بيماري شد بسيار ناتوان و فرتوت و همسرش در كنارش تيمار دار بود.شيطان در اين اوضاع و احوال بسيار سعي نمود او را بفريبد ليكن ايوب هر بار او را مايوس مي نمود سر انجام ايوب از امتحانات الهي موفق و پيروز بر امد و هر انچه را كه از دست داده بود دوچندان بازيافت قرآن كريم طي 8ايه از مشكلات ايوب و دعاي ايشان و استجابت دعا سخن گفته است از ايوب صحيفه اي به يادگار مانده است</p> <p dir="rtl">.آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp;41تا44ص-82و84انبيا-163نسا-84انعام</p> <p dir="rtl"><b>6-اسحاق(ع):</b></p> <p dir="rtl">اسحاق بنا بر بشارت رسولا ن الهي كه نزد حضرت ابراهيم امده بودند در دوران پيري از او و سارا متولد شد و مدت 180سال زيست او پس از رحلت ابراهيم امر نبوت را به عهده داشت از او فرزندان بسياري متولد شدند 24 ايه از قرآن ناظر بر زندگي اين پيامبر الهي است.از جمله فرزندان ايشان&nbsp;عيسو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جد حضرت ايوب است</p> <p dir="rtl">.آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">132تا140بقره-84ال عمران-84انعام-71هود-39ابراهيم-49مريم-72انبيا-112و113صافات-45تا47ص</p> <p dir="rtl"><b>7-يعقوب(ع):</b></p> <p dir="rtl">يعقوب فرزند اسحاق است و مادرش راحيل نام داشت او پس ازاسحاق ماموريت امر نبوت را داشت.يعقوب 147سال زيست لقب ايشان اسرائيل است و از وي 12 فرزند پسرمتولد شد ند كه اسباط يا اقوام دوازدهگانه بني اسراييل را پايه گذاشتند در 41 ايه از آيات قرآن از اين پيامبر سخن رفته است مخصوصا در سوره يوسف به همراه فرزندشان. يعقوب در خصوص ازدواج با دختر داييش به سر زمين عراق سفر كرد و مدتي نزد داييش لابان به چوپاني مشغول بود و پس از انجام تعهدات خود و ازدواج با راحيل به كنعان باز گشت از راحيل دو فرزند به نام يوسف و بنيامين و از كنيز راحيل به نام لياده فرزند به نام هاي دان-زبولون- جاد –يهودا-اشير-نفتالي-شمعون-لاوي-روبين –يساكار دارا شد.اودر ماجراي زندگي حضرت يوسف رنج هاي بسيار كشيد و سرانجام به وصال ديدار فرزند نائل شد</p> <p dir="rtl">&nbsp;آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp;132تا140بقره-73انبيا-84ال عمران-84انعام-71هود-49مريم-27عنكبوت-45تا47ص-وآيات موجوددرسوره يوسف</p> <p dir="rtl"><b>8-يوسف (ع)</b></p> <p dir="rtl">يوسف فرزند يعقوب و راحيل پس از رحلت پدر امر نبوت و ترويج دين حنيف را بعهده گرفت او 110 سال زيست و از كنعان به مصر رفت و تا پايان عمر در آنجا زندگي كرد .داستان حضرت يوسف به طور كامل در سوره يوسف آمده است. بطوريكه سرگذشت ايشان احسن القصص ناميده شده است داستان يوسف طي يكصد آيه متواليا" در سوره يوسف آمده است داستان ايشان از آنجا آغاز شد كه يوسف شبي در خواب مي بيند كه خورشيد و ماه و يازده ستاره بر او سجده مي كنند رويا را بر پدر مي گويد او وي را از بيان خواب باز مي دارد.روزي برادران يوسف را به اصرار از پدر گرفته و بدشت مي روند و با توطئه اي از پيش ساخته او را در چاهي قرار داده و به شهر باز ميگردندو به &nbsp;دروغ به پدر خود مي گويند يوسف را گرگ دريده است.</p> <p dir="rtl">يوسف در چاه مي ماند تا كارواني بدانجا آمده و او را از چاه در مياورند و همراه با كارواني به مصر ميرود و توسط زن عزيز مصر خريداري مي شود او در دربار عزيز مورد مححبت همسرش زليخا قرار ميگرد .و از وي طلب وصال مي كند ليكن يوسف نمي پذيرد و در زمانيكه از دست وي مي گريزد عزيز آنها را مي يابد و سرانجام يوسف بزندان مي افتد در زندان خواب دو نفر از نزديكان عزيز را تعبير مي كند و يكي از آندو كه از زندان رها شده و بدربار برگشت نموده بود در ماجراي خواب هولناكي كه عزيز مصر ديده بود يوسف را از زندان بيرون مياورند و حقيقت ماجراي زليخا بر عزيز مصر آشكار مي شود.</p> <p dir="rtl">آنگاه يوسف براي رفع مشكل آينده مصر مسئوليت بزرگي بر عهده ميگيرد بعلت قحطي كه در مناطق آنزمان رويداد برادران يوسف بدستورپدربسوي مصرحركت ميكنندتااذوقه فراهم كننديوسف باانجام حيله اي برادران را متعهد ميسازد تا در سفر آتي برادر كوچك خود يعني بنيامين را همراه بياورندوهمين ميشودودرسفربعدي باحيله اي ديگربن يامين نزديوسف ميماندويوسف ازبرادران ميخواهدكه درسفربعدي پدرشان راهمراه بياورند و لحظه تاريخي ديدار يوسف با پدر فرا ميرسد پيراهن يوسف را براي پدر مياورند و با ماليدن آن بر روي صورت چشمان يعقوب بينا مي شود يعقوب بهمراه خانواده بسوي مصر حركت ميكند و با ديدار فرزند عزيز خود روياي يوسف تعبير ميشود آنان سالها در مصر اقامت گزيدند و در همان جا رحلت فرمودند ليكن بني اسرائيل بهنگام خروج از مصر اجساد آنان را به فلسطين باز گرداندند تا در آنجا دفن شوند </p> <p dir="rtl">&nbsp;آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp; 84انعام-34مومن-سوره يوسف ازايه 3تا101</p> <p dir="rtl"><b>9 –اسماعيل:</b></p> <p dir="rtl">اسماعيل ذبيح ا... فرزند ابراهيم از هاجر ميباشد او 137 سال زيست و پس از تولد بفرمان الهي بهمراه مادرش از فلسطين به حجاز آورده شد.قرآن كريم در 50 آيه سرگذشت اسماعيل را بهمراه پدرش ابراهيم خليل بيان داشته است او مروج دين حنيف بود و جد اعلاي پيامبر اسلام .و نيز صاحب 12 فرزند شد كه يكي از آنان به نام قيدار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبي جد اعلاي پيامبر اسلام است و قبر وي در خدابنده&nbsp;&nbsp; قرار دارد.</p> <p dir="rtl">سرگذشت ايشان باختصار به شرح زير است:</p> <p dir="rtl">ابراهيم از هاجر فرزند دار شد و نام او را اسماعيل نهاد و او را پس از تولد بهمراه مادرش به سرزمين حجاز برد و خود بازگشت.هاجر در بيابان به دنبال آب بود بارها اطراف را درنورديد تا در يكي از بازگشتها بسوي فرزندش متوجه گرديد كه از زير پاي اسماعيل چشمه اي جوشيدن گرفته است.آن چشمه همان آب زمزم است كه تا كنون جاريست.با آمدن آب آباداني بوجود آمد و كاروانهاي بسياري بدانجا روانه شدند و سغير مجاز مي باشدت گزيدند اسماعيل موحد بود و مروج دين حنيف سالها در آن مكان مردم را به ستايش خداي يگانه دعوت مي فرمود در سفري كه ابراهيم به جزيره العرب نمود شبي در خواب از سوي خداوند امر به ذبح اسماعيل شد موضوع را با فرزند در ميان نهاد او گفت پدر در اجراي امر خدا شتاب كن پدر فرزند را به دامنه كوهي برد و كارد بر گلويش گذارد اما كارد نبريد و فرمان حق آمد كه ابراهيم تو در امتحان پيروز شدي اين گوسفند را به جاي اسماعيل قرباني كن آنگاه با كمك اسماعيل پايه هاي خانه كعبه را بالا بردند و آنجا را محل عبادت مردم قرار دادند ابراهيم از خداوند براي ذريه خود طلب مغفرت نمود و خواست تا آنديار را محل آمدو رفت&nbsp; مردمان قرار دهد كه مورد اجابت قرار گرفت و همه ساله مردم زيادي براي ديدار كعبه بدانجا ميامدند تا سرانجام در زمان حضرت محمد كعبه توسط مسلمانان فتح و قبله مسلمين قرار گرفت اسماعيل پس از 137 سال زندگي را بدرود گفت و قبر او در همان مكان مي باشد.</p> <p dir="rtl">آيات رامرورميكنيم</p> <p dir="rtl">&nbsp;125تا129و136و140بقره-54و55مريم-84ال عمران-86انبيا-35تا39ابراهيم-163نسا-101تا107صافات-48ص&nbsp; </p> <p dir="rtl">10-<strong>قيدار</strong>- قيدارفرزنداسماعيل ومروج دين ابراهيم ومدفن وي درخدابنده زنجان است</p></font></div> </tarlogendprepost> Sun, 18 Dec 2011 08:15:16 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/7/ سوم-عصرابراهيم ع http://mbehabadi.tarlog.com/post/6/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><font color="#000000">سوم-عصرابراهيم ع</font><br><tarlogendprepost><br></div> <p dir="rtl"><b>سوم-عصرابراهيم ع</b></p> <p dir="rtl">حضرت ابراهيم&nbsp; فرزندتارح(تورخ)&nbsp; &nbsp;&nbsp;دهمين نسل از نوح ميباشد لقب ايشان خليل ا... و دين ايشان به حنيف معروف است ايشان مدت 175 سال عمر كردند و درعصر ايشان پادشاهي جبار بنام نمرود مي زيسته است حضرت ابراهيم به سرزمينهاي بسياري سفر كرد ايشان جد والاي تمام انبياء بعد خود از جمله سه پيامبر اولوالعزم يعني موسي و عيسي و محمد(ص) ميباشند.</p> <p dir="rtl">از ايشان دو فرزند والا پديد امد بنامهاي اسماعيل و اسحاق كه بعدها مروج دين ايشان در مناطق محل زندگي خود يعني سرزمين عربستان و كنعان شدند.</p> <p dir="rtl">قرآن كريم طي 165 آيه زندگي حضرت ابراهيم و قوم ايشان و مسآفرتها و محاجه هائي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;كه با بزرگان داشته اند مشروحا" بيان داشته است. ابراهيم&nbsp; پدرش&nbsp; را در كودكي از دست داد و به سرپرستي آزر زندگي را ميگذراند آزر مردي بت پرست بود در دوران نوجواني از بت پرستي خانواده و اقوام خود بيزار شد بسوي دشت رفت و جوياي كشف حقيقت گرديد ماه را در آسمان ديد و پنداشت او خداوند زمين است اما با غروب ماه و طلوع خورشيد از او رويگردان شد و خورشيد را خداوند پنداشت ليكن با غروب خورشيد از آن نيز روي گرداند و با خود گفت خداي من كسي است كه غروب نميكند سرانجام با هدايت خداوند به خالق خود پي برد و تصميم گرفت اقوام خويش را از بت پرستي نجات دهد بسراغ عمويش رفت بسيار با اومحاجه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمود ليكن او گوش فرا نداد از خداوند برايش دعا نمود تا او را به راه راست هدايت كند ابراهيم با سارا ازدواج نمود و سارا بدليل نازايي نتوانست براي او فرزندي بياورد با توصيه سارا ابراهيم كنيزش هاجر را بتزويج خود دراورد و هاجر پس از چندي پسري برايش زاييد و نامش را اسماعيل ناميدند پس از اينكه ابراهيم متوجه شد سارا از اين امر شديدا" ناراحت است و چون سارا را بسيار دوست ميداشت بنابر مشيت الهي تصميم گرفت هاجر و اسماعيل را به سرزميني دوردست برده و در آنجا ماوي دهد سپس از آنجا بازگشت و دراور&nbsp;&nbsp; مشغول به هدايت مردم گشت.روزي كه مردم براي جشن به خارج از شهر رفته بودند ابراهيم به بتخانه رفت وبا تبر همه بتها به جز بت بزرگ را در هم كوبيد و تبر را بر&nbsp; دوش بت بزرگ قرار داد مردم پس از بازگشت و ديدن وضعيت&nbsp; بداد و بيداد پرداختند و به دنبال عامل&nbsp; اين خرابكاري گشتند سرانجام پي بردند كه كار ابراهيم است. نمرود كه پادشاه آن شهر بود ابراهيم را طلبيد و از او علت را جويا شد ابراهيم فرمود از بت بزرگ بپرسيد آنان گفتند كه بت قادر به سخن نيست ابراهيم گفت پس چرا اين اشياء ناتوان را ميپرستيد با اين منطق محكم انها دچار حيرت و تزلزل شدند ليكن بر عقيده باطل خود پاي كوفتند و سرانجام تصميم گرفتند او را بسوزانند آتش بزرگي بر پا شد و با منجيق ابراهيم را بدرون آتش انداختند ليكن بفرمان حقتعالي آتش بر ابراهيم سرد و سلامت شد.آن قوم چون چنين ديدند ابراهيم و خانواده اش را از آن شهر تبعيد نمودند و او به سرزمين شام&nbsp; سفر كرد روزي حضرت ابراهيم&nbsp; به خداي خود فرمود مي خواهم&nbsp; بدانم چگونه مرده را زنده مي كني خداوند فرمود مرغي رابچند&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاره كن و هر قسمت را بر كوهي قرار ده و آنگاه آن مرغ را بطلب آنگاه ابراهيم چنين كرد و مشاهده نمود كه پرنده بسوي او پرواز مي كند.روزي ابراهيم در خانه نشسته بود و در انديشه مردم دو ميهمان بر او وارد شدند دستور طبخ غذا داد و پس از آماده شدن غذا مشاهده كرد آنان دست به غذا نميزنند نگران شد ميهمانان گفتند نگران نباش ما رسولان خداييم اولا" برايت بشارت فرزندي از سارا را داريم ثانيا" شهر سدوم&nbsp;&nbsp;&nbsp; و نابودي آنست&nbsp; ابراهيم ضمن خوشحالي از بشارت فرزند آنهم در سن بالا نگران حال لوط و پيروانش شد رسولان گفتند نگران مباش خداوند آنانرا نجات خواهد داد .سرانجام سارا باردار شد و فرزندي آورد نام او را اسحاق گذاشتند.به فرمان خداوند به ديار جر هم در سرزمين حجاز سفر كرد تا از همسرو فرزندش اسماعيل خبري گيرد او رانوجواني چابك يافت شبي در خواب به فرمان خداوند مامور ذبح اسماعيل شد از خواب بر خواست و هراسان به سوي فرزند دويد لحظه اي دچار ترديد شد اسماعيل به او گفت پدر در انجام ماموريت ترديد مكن ابراهيم فرزند را به قربانگاه بردو كارد را بر گلوي فرزند نهاد به فرمان الهي كارد نبريد و ندا امد اي ابراهيم تو فرمان را اجرا كردي اينك به جاي آن گوسفند را ذبح كن و چنين كرد و به فرمان الهي در آن مكان خانه خدا را بنيان نهاد كه بعد ها به عنوان كعبه ميعادگاه مسلمانان جهان شد .ابراهيم پدرامتها پس از انجام ماموريت خوداز عربستان به فلسطين بازگشت و تا پايان عمردر انجا زيست و رحلت فرمود كتاب حضرت ابراهيم صحيفه ناميده مي شود</p> <p dir="rtl">آيات رامرورميكنيم </p> <p dir="rtl">&nbsp;125نسا-26تا28زخرف-15تا27و31تا32عنكبوت-65تا68ال عمران-114توبه-51تا72انبيا-161انعام-74تا90&nbsp; -16و17عنكبوت-20تا123نمل-260بقره-69تا76هود-19اعلي-124تا136بقره-51تا57حجر-4ممتحنه-135تا141ابراهيم-24تا37ذاريات-258بقره-82تا113صافات-41تا50نجم-26حج-96بقره-69تا102شعرا-74تا83انعام</p> <p dir="rtl">پس از حضرت ابراهيم پيامبراني ظهور نمودند كه مروج دين حنبف ايشان بودند انان به ترتيب عبارتند از:</p></tarlogendprepost> Sun, 18 Dec 2011 08:12:53 UTC http://mbehabadi.tarlog.com/comments/6/